Мемлекеттіқ қызметті алушылардың құқықтары

4-бап. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушылар

1. Көрсетілетін қызметті алушының:
1) мемлекеттік қызмет көрсету мен осы көрсетілетін қызметті беруші туралы толық және дұрыс ақпарат алуға;
2) осы мемлекеттік қызметті көрсетудің бекітілген стандартының талаптарына жауап беретін көрсетілетін мемлекеттік қызметті алуға;
3) көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесіне сотқа дейін және сотқа шағымдануға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін мемлекеттік қызметті қағаз (дәстүрлі) және/немесе электрондық нысанда алуға;
5) қызмет көрсетушілерге ұсыныстар енгізе отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарының жобаларын әзірлеу және жетілдіру кезінде оларды жария талқылауға қатысуға құқығы бар.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең жағдайларда алады.

5-бап. Қызмет көрсетушілер және көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді берушілер

3. Қызмет көрсетушілер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді берушілердің:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сот органдарына жүгінуге;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға құқығы бар.

4. Қызмет көрсетушілер:
1) мемлекеттік қызметтер көрсету процесін оңтайландыру қажеттілігін кезең-кезеңмен қарауға;
2) жылына кемінде бір рет көрсетілетін қызметті алушылардан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасына қанағаттану деңгейі туралы сауалнама жүргізуді жүзеге асыруға;
3) көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы толық, дұрыс және қолжетімді ақпарат ұсынуға;
4) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, халыққа қызмет көрсету орталықтарына мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелерге қолжетімділік ұсынуға;
5) көрсетілетін мемлекеттік қызметтер саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыруға;
6) көрсетілетін қызметті алушылардың көрсетілетін қызметті берушілерге шағымдарын қарауға және оларды шағымдарды қарау нәтижелері мен қабылданған шаралар туралы хабардар етуге;
7) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шаралар қабылдауға;
8) мемлекеттік қызметтер көрсету туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;
9) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарының жобаларын, сондай-ақ оларды өзгерту, толықтыру және жою жобаларын әзірлеу процесіне қолжетімділігін қамтамасыз етуге;
10) осы Заңның талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету
стандарттарының жобаларын әзірлеу кезінде жария талқылау жүргізуге;
11) мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарының жобаларын интернет-ресурстарда, қызмет көрсетушілердің баспа басылымдарында, «электрондық үкіметтің» веб-порталында жариялауға;
12) мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасына бағалау жүргізу үшін ақпарат беруге міндетті.

5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті берушілер:
1) мемлекеттік қызметтер көрсетуді мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттеріне сәйкес көрсетуге;
2) мүмкіндіктері шектеулі адамдар мемлекеттік қызметтер көрсетуді алған кезде оларға қажетті жағдайлар жасауға;
3) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыруға;
4) өзге көрсетілетін қызмет берушілерге мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты беруге, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілерден, оның ішінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау есебінен осындай құжаттар мен ақпаратты алуға;
5) халыққа қызмет көрсету орталығы мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына мемлекеттік қызметтер көрсету стандартында белгіленген мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімі өткенге дейін кемінде бір тәулік бұрын халыққа қызмет көрсету орталығы мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижесін жіберуге;
6) көрсетілетін қызметті алушының сұратуы бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетудің орындалу мәртебесі туралы хабардар етуге;
7) көрсетілетін қызметті алушылардың шағымдарын қарауға және оларды шағымдарды қарау нәтижелері мен қабылданған шаралар туралы осы Заңда белгіленген мерзімдерде хабардар етуге;
8) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шаралар қабылдауға;
9) мемлекеттік қызметтер көрсету туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндетті.